ေဇာ္ဂ်ီ

ေဇာ္ဂ်ီ Keyboard ႏွင့္ပါတ္သက္၍ Saturngod ရဲ့ website မွတဆင့္ေဖာ္ျပပါသည္        ေဇာ္ဂ်ီ Keyboard ( iOS 5.1.1 )


        ေဇာ္ဂ်ီ Font ( iOS 5.0.1 )


        ေဇာ္ဂ်ီ Keyboard for iPad (iOS 4.2 & ~)


         ေဇာ္ဂ်ီ Keyboard ( iOS 4.3.3 )


        ေဇာ္ဂ်ီ Keyboard ( iOS 4.3.2 )


        ေဇာ္ဂ်ီ Keyboard ( iOS 4.3.1 )  


        ေဇာ္ဂ်ီ Keyboard ( iOS 4.2.1 )


        ေဇာ္ဂ်ီ Keyboard ( iOS 4.1)      


      ေဇာ္ဂ်ီ iOS 3.0 >= (3.1.2 recommend)


    Ornagai on iPhone