နိဒါန္း

     ေလာကမွာ
          ေထာင္ကလြတ္တဲ႕ေန႕
          ရွင္လိင္ျပန္တဲ႕ေန႕
          မဂၤလာေဆာင္တဲ႕ေန႕ေတြဟာ အေပ်ာ္တကာ႕အေပ်ာ္ဆုံးေန႕ေတြပါပဲ။

     Q : Jailbreak လုပ္တာ legal ျဖစ္ပါသလား???
     A : ၁၀၀% legal ျဖစ္ပါတယ္၊ကုိယ္႕ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းျဖစ္တဲ႕အတြက္ တူနဲ႕ပဲထုထု၊ ေရပဲစိမ္စိမ္၊ စိတ္ၾကိဳက္လုပ္ခြင္႕ရွိပါတယ္။

     ဓမၼတရားေတာ္မ်ားကို ဓမၼ application ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌လည္းေကာင္း၊

     post အသစ္မ်ားကို စားသုံးၾကည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌လည္းေကာင္း၊

     jailbreak ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၏ ရသ ( JB ) ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌လည္းေကာင္း၊
    
     ေဇာ္ဂ်ီ font & keyboard ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေဇာ္ဂ်ီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌လည္းေကာင္း၊

     jailbreak လုပ္ျပီးတိုင္းမွာအျမဲတမ္း install လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ Cydia application မ်ားကို မရွိမျဖစ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌လည္းေကာင္း၊

     unlock ျပဳလုပ္ျခင္းကို တံခါးဖြင့္ပါ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌လည္းေကာင္း၊

     downgrading, upgrading ကို အတက္အဆင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌လည္းေကာင္း၊

     Recovery & DFU Mode, Firmware download, MC Model စသည္မ်ားကို သိေကာင္းစရာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌လည္းေကာင္း    
     ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္


          ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕သာ ေဆာင္ရြက္ပါရန္။
          မည္သည့္ပ်က္ဆီးဆုံးရွုံးမႈကိုမွ်တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
          software ပိုင္းပ်က္သြားလွ်င္ restore ျပန္လုပ္၍ရႏိုင္ပါသည္။
    

     ေက်းဇူးတင္လ်က္.....

     ပန္းသီးစားသူမ်ား