လြတ္ေျမာက္ျခင္း၏ ရသ ( JB )


Jailbreak မလုပ္ခင္??? 

 

Jailbreak ( JB ) လုပ္မယ္ဆို??? 

 

               Blackra1n ( iOS 3.1.2 )

  

               Spirit ( iOS 3.1.3, iPad1 3.2 )

 

             jailbreakme ( iOS 4.0, 4.0.1 )

 

               Limera1n ( iOS 4.0 4.1 )

 

               Redsnow 0.9.6b6 ( iOS 4.2.1, not for iPhone 4 )

                  

               Greenpois0n (iOS 4.2.1)

 

             sn0wbreeze 2.5 ( iOS 4.3.1 )

 

               Redsn0w 0.9.6RC9 ( iOS 4.3.1 )                         Redsn0w 0.9.6RC11  ( iOS 4.3.1 )

                           ( Add Custom Animated Boot Logo Option  )

 

               Redsn0w 0.9.6RC14 ( iOS 4.3.2 )

 

            Sn0wbreeze 2.6 ( iOS 4.3.2 )

 

               Redsn0w_0.9.6RC16 ( iOS 4.3.3 )

 

               Redsn0w_0.9.10b1 ( iOS 5.0.1 )


               evasi0n (iOS 6x Untethered Jailbreak)

 

Jailbreak ျပီးရင္???  

 

Source ေတြထည္႕မယ္ဆို???

 

အားလုံးအတြက္ Installous 

 

မရွိမျဖစ္မ်ား 

-->
-->